Eesti Hoiuraamatukogu hoiukogusse (edaspidi hoiukogusse) talletatakse Eesti teistest raamatukogudest üleantud säilitamist väärivat teaduslikku, tehnilist ja kultuurialast kirjandust.
Hoiukogusse komplekteeritakse üldjuhul ühes eksemplaris ainult väljaspool Eestit ilmunud võõrkeelset kirjandust Eesti raamatukogude fondidest.
Hoiukogusse komplekteeritakse pärast 1830.aastat ilmunud:

 • raamatuid
 • ajakirju
 • ajalehti
 • jätkväljaandeid

Raamatukogud eraldavad hoiukogus säilitamiseks trükiseid, millel on teaduslik, ajalooline või kultuuriline väärtus ja mille säilitamist peetakse vajalikuks vaatamata nende väljaannete vähesele kasutamisele. Säilitamise põhjuseks võib olla ka antud eksemplari eriline kultuurilooline väärtus (köide, provenients jne).

Hoiukogusse ei komplekteerita:

 • Eestis ilmunud trükiseid olenemata keelest;
 • eestikeelseid trükiseid olenemata ilmumiskohast;
 • pisitrükiseid;
 • plakateid, müürilehti;
 • käsikirju;
 • väitekirjade autoreferaate, mis on ilmunud enne 1975.a.;
 • ilukirjanduslikke teoseid, mis on ilmunud peale 1945.a.;
 • üksikteemadele pühendatud väiksemahulisi bibliograafianimestikke;
 • uudiskirjanduse ja raamatukogusse saabunud trükiste loetelusid;
 • mikrovorme, CD-ROM-e, e-teavikuid;
 • noote, auviseid, kaarte, patente, standardeid;
 • referaatajakirju;
 • preprinte;
 • teadusajakirjade NSV Liidus tehtud ümbertrükke (erandina juhul, kui täiendab originaalkujul  väljaande komplekte);
 • kalendreid (ainult kalendaariumi osaga);
 • üliõpilastöid (välja arvatud doktoritööd);
 • ülikoolide loengukavasid;
 • reklaamtrükiseid;
 • asutuste struktuure ja isikkoosseise, juhendmaterjale;
 • kirjastuste ja tootekatalooge;
 • telefoniraamatuid;
 • üldhariduslike koolide õpikuid;
 • kõrgkoolide aegunud õpikuid;
 • sisult kiiresti aeguvate erialade teadusajakirju (biomeditsiin, stomatoloogia,    biokeemia jne.)

Raamatute komplekteerimisel lähtutakse seisukohast, et hoiukogus ei säilitata:

 • mitmeköiteliste teoste üksikköiteid
 • sama teose muutmata uustrükke
 • sama teose identseid väljaandeid eri kirjastustelt
 • sama väljaande eri köitevarianteÜlaltoodud põhimõtetest loobutakse erandkorras konkreetsete trükiste puhul, kui selleks on piisav põhjendus ( üksikköite kultuurilooline väärtus, haruldus jne.).

Jadaväljaannete komplekteerimisega seonduv on fikseeritud dokumendis Jadaväljaannete vastuvõtmisest ja säilitamisest Eesti Hoiuraamatukogus (kinnitatud Eesti Hoiuraamatukogu nõukogus 27. novembril 2003).

Hoiukogusse komplekteeritavad trükised peavad olema korras, ilma füüsiliste kahjustusteta ja terviklikud. Võimalusel eelistatakse kõvas köites väljaandeid. Üksikväljaannete ja konvoluutide vahel valimisel eelistatakse üksikväljaandeid.

Hoiukogusse ei komplekteerita:

 • lagunenud ja defektseid trükiseid;
 • hallitusest jne kahjustatud trükiseid.

Eesti Hoiuraamatukogul on õigus hoiukogusse mitte lülitada raamatukogude poolt säilitamiseks saadetud trükiseid, kui need ei vasta ülaltoodud põhimõtetele.

Hoiukogusse komplekteeritud trükised kuuluvad alalisele säilitamisele.

Hoiukogust kuuluvad kustutamisele:

 • sinna ekslikult inventeeritud trükised;
 • trükiste dubletteksemplarid;
 • lagunenud eksemplarid;
 • defektsed eksemplarid.