Eesti Hoiuraamatukogu võtab raamatukogudelt säilitamiseks harvakasutatavaid, kuid säilitamist väärivaid trükiseid. Säilitamiseks ei võeta Eestis ilmunud ja eestikeelseid trükiseid. Vahetuskogusse võetakse raamatukogudele tasuta jaotamiseks kõiki trükiseid.
Eesti Hoiuraamatukogu hoiukogusse vastuvõetud trükised kajastatakse Eesti raamatukogude ühises e-kataloogis ESTER. Trükiste kirjeldamisel lähtutakse andmebaasi ESTER reeglistikust ja ELNET Konsortsiumi raames kokkulepitust. Väljaande laadi määramisel ja kirjeldamisel võetakse aluseks kirje koostamise ajal kehtivad põhimõtted. Kui väljaannet on näiteks varem kirjeldatud monograafiana ja nüüd jadaväljaandena, kirjeldab Hoiuraamatukogu ka varasemad jadaväljaandena. Säilitatavaid trükiseid saab kasutada kohapeal lugemissaalis või tellides neid RVL kaudu, samuti vahendatatkse trükiseid lugejatele elektrooniliselt.

Ajalehed
Säilitamiseks võetakse ajalehti, millistest on tervikuna olemas vähemalt üks aastakäik ja mis võivad ka tulevikus lugejale huvi pakkuda. Säilitamisele kuuluvast ajalehest säilitatakse 1 eksemplar kõigist numbritest, tervikliku komplekti puudumisel ka üksiknumbritest.

Ajakirjad
Säilitamiseks võetakse võõrkeelseid ajakirju, millest on olemas vähemalt üks terviklik aastakäik. Kui nimetus on säilitamiseks valitud, säilitatakse 1 eksemplar ajakirja kõigist numbritest, ka üksiknumbritest, kui puuduvad terviklikud aastakomplektid. Ajakirjade üksiknumbreid säilitatakse juhul, kui säilitamisele saatev raamatukogu on osutanud antud nimetuse erilisele ajaloolisele või muule väärtusel, mis tingib tema säilitamise. Näiteks Eestile pühendatud erinumber, oluline oma provenientsilt, ajakirja ilmus vaid üks või paar numbrit jne.

Ajakirjade säilitamiseks valikul arvestatakse nende füüsilist seisundit ja provenientsi. Erandjuhtudel säilitatakse ka enam kui üks eksemplar mõnda nimetust või numbrit, näiteks erinevalt köidetud ajakirjanumbrid, kui üks köide sisaldab teises puuduvaid numbreid jne.

Eesti Hoiuraamatukogus ei säilitata
üksikute kirjastajate perioodiliselt ilmuvaid uudiskirjanduse tutvustajaid ja nimekirju
üksikute raamatukogude uudiskirjanduse nimestikke.

Jätkväljaanded
Säilitamiseks võetakse jätkväljaandeid, millest on olemas vähemalt üks aastakomplekt. Aastaraamatutel moodustab iga köide ühe aastakomplekti. Mittetäielikke aastakomplekte ja jätkväljaande üksikköiteid võetakse säilitamiseks, kui säilitamisele suunav raamatukogu on osutanud konkreetse väljaande erilisele väärusele või muudele säilitamist tingivatele tunnustele.

Vahetuskogusse võetakse kõiki trükiseid vaatamata nende laadile, keelele või ilmumiskohale. Vahetuskogusse suunatud jadaväljaanded võrreldakse hoiukoguga, kuna eri raamatukogudest tuleb komplektidest puuduvaid üksiknumbreid ja puuduvaid aastakäike. Kõigis jadaväljaannete vastuvõtmist ja säilitamist puudutavates küsimustes võib pöörduda:

Külli Gailit (tel. 6007774, kylli@hoiuraamatukogu.ee)
Kalju Tammaru (tel. 6007773, kalju@hoiuraamatukogu.ee)