Eesti Hoiuraamatukogu hoiukogu kasutuseeskiri

Eesti Hoiuraamatukogu hoiukogus säilitatakse teistelt Eesti raamatukogudelt vastuvõetud  harvakasutatavaid, kuid teaduslikku, kultuurilist või ajaloolist väärtust omavaid  võõrkeelseid trükiseid.

Hoiukogu kasutamine

 1. Eesti Hoiuraamatukogu (edaspidi raamatukogu) hoiukogu ja seda kajastavad andmebaasid on üldkasutatavad.
 2. Lugejaid teenindatakse tööpäevadel kella 9.00-16.30, laupäeval ja pühapäeval on raamatukogu suletud. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval on raamatukogu avatud 9.00-14.00. raamatukogu lahtiolekuaegade erandkorras muutumisest antakse teada EHR koduleheküljel.
 3. Raamatukogus säilitatavate trükiste kasutamine on tasuta. Raamatukogus on võimalik kasutada paljundus- ja skaneerimisteenust. Paljundusteenuste tingimused ja hinnakirja  kehtestab direktor oma käskkirjaga.
 4. Raamatukogul on õigus keelduda koopia tegemisest või teksti skaneerimisest, kui see kahjustab trükist.

Lugejate registreerimine

 1. Lugejaks vormistatakse registreerimiskaardi alusel.
 2. Registreerimiskaardil esitatakse järgmised andmed: perekonna- ja eesnimi; elukoha aadress; telefon; e-posti aadress.
 3. Lugejaks registreerimisel tutvustatakse raamatukogu kasutamise eeskirja. Lugeja kinnitab registreerimiskaardil allkirjaga, et nõustub täitma raamatukogu kasutamiseeskirja tingimusi.

Trükiste kasutamise kord

 1. Raamatukogus säilitatavaid trükiseid saab kasutada kohapeal või raamatukogudevahelise laenutuse kaudu. Trükiseid koju ei laenutata.
 2. Lugeja võib trükiseid lugemissaali tellida Eesti Hoiuraamatukogu koduleheküljel oleva elektroonilise tellimusvormi teel, hoiuosakonna telefonil 6007774 või kohapeal.
 3. Rikutud trükisest tuleb teatada raamatukogutöötajale. Hilisemal puuduste avastamisel langeb vastutus lugejale.
 4. Trükise rikkumise või kaotamise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplariga. Kui asendamine ei ole võimalik, tuleb lugejal trükise väärtus vastavalt Eesti Hoiuraamatukogus kehtestatud korrale hüvitada.
 5. Lugeja saab trükiste kohta teavet raamatukogude e-kataloogist ESTER, hoiuosakonna telefonil 6007774, e-posti aadressil info@hoiuraamatukogu.ee ja kohapeal.
 6. Raamatukogu skaneerib ja saadab lugeja tellimusel tasuta tema e-posti kuni 20 lk. soovitud väljaandest.
 7. Raamatukogu saadab trükiseid teistele raamatukogudele raamatukogudevahelise laenutuse teel.
 8. Hoiukogu trükiste kasutamisega seoses tekkinud pretensioonid lahendab hoiuosakonna juhataja.